El que coneixem com a psicofàrmacs són substàncies químiques que tenen la capacitat d’arribar al nostre cervell i modificar la connexió química que es dóna entre neurones. La teoria mèdica vigent (que actua des de la lògica de la malaltia), sosté que els psicofàrmacs corregeixen estats anormals del cervell. L’evidència científica, però, demostra que les substàncies psiquiàtriques** són substàncies psicoactives com la resta (amb les seves particularitats), i que el seu consum té riscos associats que tenen a veure, fonamentalment, amb la cronicitat, la sobremedicació, la manca d’honestedat sobre les substàncies i la vulneració dels drets de les persones a decidir sobre les seves propies vides.

És per aquest motiu que és imprescindible aplicar a les substàncies psiquiàtriques la perspectiva de reducció de danys (honestedat sobre els beneficis que poden oferir les substàncies, honestedat sobre el riscs i danys associats i honestedat sobre les opcions i alternatives), per assegurar opcions informades i alineades amb els desitjos i necessitats de les persones, pel que fa al consum, la reducció i la retirada. 

** Amb la voluntat de ser fidels a l’evidència, aquí parlem de substàncies i no de fàrmacs, medicaments o tractaments. Pensem les substàncies des de la seva acció sobre l’organisme i no des de l’òptica de la malaltia. Per aquest motiu, intentem fomentar un llenguatge no estigmatitzant (antidepressius, antipsicòtics…) que està altament normalitzat i condiciona negativament la nostra vivència del que són les substàncies. 

CANAL DE TELEGRAM

Des d’Abilis hem habilitat un grup de telegram de suport entre persones usuàries de substàncies psiquiàtriques, amb l’objectiu de compartir informació, dubtes, experiències i processos en relació a l’ús d’aquestes substàncies.

SUBSTÀNCIES PSIQUIÀTRIQUES

En les següents taules es recullen – de manera simplificada- els riscs i beneficis de les diferents substàncies psiquiàtriques, per a facilitar que les persones puguin decidir si el seu consum els compensa. 

* Les taxes reals d’efectes adversos són desconegudes i sovint són més elevades. La majoria dels efectes adversos que s’enumeren a les etiquetes dels medicaments aprovats per la FDA són els que van aparèixer en assaigs clínics relativament curts amb un nombre reduït de persones, de manera que els efectes adversos reals en els usuaris típics són desconeguts i són raonablement probables que ho siguin (i són sovint més tard es va trobar que era) molt més gran en nombre i de tipus variat.
Tot i que la informació sobre els riscs i seguretat que apareix als prospectes de les substàncies tendeix a estar esbiaixada a favor dels medicaments, la informació no deixa de ser útil i aclaridora.

L’única manera de prendre una elecció veritablement informada i significativa és intentar assegurar-vos que obteniu la millor informació i consells que us ajudin a pensar en la decisió.

INTERACCIONS ENTRE SUBSTÀNCIES

Estem treballant en una investigació sobre les interaccions de les drogues psiquiàtries i les drogues de carrer. 
Si hi teniu interès, podeu consultar la guia de combinacions de drogues a TRIPS/T Wiki.